پمپ پنتاکس
پمپ پنتاکس 1 اسب
پروانه برنجی
فشار یا هد-متر : 33
حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
پنتاکس 2 اسب
پنتاکس 2 اسب
دو پروانه برنجی
فشار یا هد-متر : 58
حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 7.5
پنتاکس 1.5 اسب
پنتاکس 1.5 اسب
دو پروانه برنجی
فشار یا هد-متر : 53
حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6
پنتاکس جتی 1اسب
پنتاکسی جتی 1 اسب
پروانه باکالیت
فشار یا هد-متر : 47
حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنتاکس 0.5 اسب
پنتاکس 0.5 اسب
فشار یا هد-متر : 35
حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 2.4
پنتاکس 1 اسب
پنتاکس 1 اسب محیطی
فشار یا هد-متر : 61
حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3