دیزل ساز 1 اسب
دیزل ساز 1 اسب
پروانه برنجی
شار یا هد-متر : 52.5
حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
دیزل ساز 1.5 اسب
دیزل ساز 1.5 اسب
دو پروانه برنجی
فشار یا هد-متر : 45
حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 8.4
دیزل ساز جتی 1 اسب
دیزل ساز جتی 1 اسب
پروانه باکالیت
فشار یا هد-متر : 52.5
حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
دیزل ساز 2 اسب
دیزل ساز 2 اسب
دو پروانه برنجی
فشار یا هد-متر : 50
حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 8.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیزل ساز 0.5 اسب
دیزل ساز 0.5 اسب
فشار یا هد-متر : 40
حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
دیزل سازمحیطی 1 اسب
دیزل ساز محیطی 1 اسب
فشار یا هد-متر : 65
حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3